vintagegal:

Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Aug 18 -

vintagegal:

Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

(via wattlebirdblog)

Meta: